26. بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-24

حسین احمدی؛ محمد کریمی


27. هیدگر و منطق

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

بهمن پازوکی


28. مواجه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-26

مهدی امیریان؛ امیراحسان کرباسی زاده


29. نقدی بر تبارشناسی اشراقیان

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

زهرا زارع؛ شهرام پازوکی


30. بررسی معانی حق در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50

محسن حبیبی


31. اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

حجت‌الله باقری؛ سید محمود یوسف‌ثانی


32. الهیات شهودی یا راه عشق در رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-54

اسدالله حیدرپور کیائی


33. بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

شهریار پیروزرام؛ سعید بینای مطلق


34. پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

سعید انواری


35. بررسی عالم مثال در حکمتِ سهروردی با رویکرد مبنانگرانه

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-42

محمد انتظام


36. اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر»

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-52

احمدعلی حیدری؛ زینب ربیعی


37. ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-64

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقیام کرباسی


38. الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-66

عبدالحسین خسروپناه


39. ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-138

محسن کدیور


40. گله از فراق شرح غزالی از سعدی

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-42

نصرالله پورجوادی


41. احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-50

شهرام پازوکی


42. نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-64

سید حمید طالب زاده


43. تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-62

منیژه پلنگی


44. معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند


45. تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-43

سعید رحیمیان


46. گفت گوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو درباره شرق

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-41

سید مسعود زمانی


47. مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-44

طاهره کمالی زاده


48. جایگاه «صورت» در هنر دینی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-49

سعید بینای مطلق


49. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


50. هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-59

مرتضی پویان