26. بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-24

حسین احمدی؛ محمد کریمی


27. هیدگر و منطق

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

بهمن پازوکی


28. رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

هنگامه بیادار؛ فروغ السادات رحیم پور؛ علی کرباسی زاده


29. نقدی بر تبارشناسی اشراقیان

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

زهرا زارع؛ شهرام پازوکی


30. بررسی معانی حق در فلسفه ابن‌سینا

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50

محسن حبیبی


31. اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 33-54

حجت‌الله باقری؛ سید محمود یوسف‌ثانی


32. الهیات شهودی یا راه عشق در رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-54

اسدالله حیدرپور کیائی


33. بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

شهریار پیروزرام؛ سعید بینای مطلق


34. پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

سعید انواری


35. بررسی عالم مثال در حکمتِ سهروردی با رویکرد مبنانگرانه

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-42

محمد انتظام


36. اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر»

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-52

احمدعلی حیدری؛ زینب ربیعی


37. ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 39-64

محمد تقی سبحانی؛ اکبر اقیام کرباسی


38. الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-66

عبدالحسین خسروپناه


39. ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-138

محسن کدیور


40. گله از فراق شرح غزالی از سعدی

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 29-42

نصرالله پورجوادی


41. احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 37-50

شهرام پازوکی


42. نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-64

سید حمید طالب زاده


43. تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 21-62

منیژه پلنگی


44. معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 15-51

شهرام پازوکی؛ سعید گراوند


45. تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-43

سعید رحیمیان


46. گفت گوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو درباره شرق

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-41

سید مسعود زمانی


47. مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-44

طاهره کمالی زاده


48. جایگاه «صورت» در هنر دینی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-49

سعید بینای مطلق


49. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


50. هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-59

مرتضی پویان