2. از خیال‌شناسی ابن‌عربی تا معرفت‌شناسی صدرایی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

نفیسه اهل سرمدی


3. نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-32

هاجر آویش؛ قاسم کاکایی


4. فلسفه اخلاق محقّق اصفهانی؛ شناخت‌گرا یا ناشناخت‌گرا؟

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-28

حسین احمدی


5. احیای علم در مثنوی معنوی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

شهرام پازوکی


6. ضرورت سبک محاوره در فلسفه افلاطون

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-34

ملیحه ابویی مهریزی


9. تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-38

فاضل حسامی


10. نسبت نفس و ادراک در حکمت صداریی

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-28

حسن پناهی آزاد


11. تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-34

شهرام پازوکی


12. بازشناسی مقام و مفهوم هنر

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-28


13. هویت هرمس موسسه جاودان خرد

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-36

رضا امیری


14. نسبت میان نظر و عمل در فلسفه ملاصدرا

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-28

رضا اکبریان


15. عمل ‌گرایی مدرن در دین

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-20

شهرام پازوکی


16. پیرامون « معرفت » در مثنوی مولوی مفهوم نظرگاه در اتاق تاریک و فیل

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-15

سعید بینای مطلق


17. کیمیای اخلاق در غزالی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-25


20. حاکم آرمانی و عالم خیال در حکمت سیاسی اشراقی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-32

احمد بستانی


23. مفهوم یکه، مفاهیم تکه و نقش آن‌ها در تبیین اصالت وجود

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-19

مهدی انشایی


24. متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی