126. غزالی و فلسفه اسلامی

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 87-101

رضا داوری اردکانی


127. معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-92

سید علی علوی قزوینی


128. خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-103

نجفقلی حبیبی


129. تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-98

نجفقلی حبیبی


130. رساله فی الارزاق

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-102

نجفقلی حبیبی


131. تأمّلی در ماهیت تصدیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-135

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره‌باغ


132. منطق ابهری در تلخیص الحقائق

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-132

مهدی عظیمی


133. جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-108

محمد سوری؛ محمود سوری


134. نگاهی انتقادی به الگوی نُه بخشی دو بخشی - در بررسی منطق دورة اسلامی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-110

امین شاه وردی


135. «کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-114

ندا حریری؛ شهرام پازوکی


136. تقریری از وجود مطلق و مقید از دیدگاه ملاصدرا

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-88

حسام الدین شریفی


137. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 79-96

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


138. معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-125

فاطمه فرهانیان؛ سید صدرالدین طاهری


139. خوانش‌ها و مکاتب فلسفة سیاسی اسلامی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148


140. دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 159-181

سید ضیاء موحد


141. تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-158

محمد نصیری؛ محمد محسن مروجی‌ طبسی


142. The Commentary Tradition ON THE ILĀHIYYĀT OF THE SHIFĀʾ

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-26

محمد جواد اسماعیلی


143. شهود اخلاقی؛ معنا و توجیه

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-148

بهروز محمدی منفرد


144. نوع متوسط بودن ماهیت انسان از منظر ملاصدرا

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-134

باقر گرگین؛ حامد ناجی اصفهانی


145. تبیین کثرت و وحدت وجود در اندیشة عین‌القضات همدانی بر اساس طور عقل و طور ورای عقل

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-164

سیدمحمود یوسف‌ثانی؛ حسن مهدی پور


146. تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی: ضرورت وجود الهیات مقدس

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-188

لیلا کیان خواه


147. Muslim Intellectuals and the Perennial Philosophy in the Twentieth Century

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-98

زکریا مارک ویس


148. The Influence of Ibn Sìnå on Gadr ad-Dìn Qinawì and His Followers

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-17

اِکرم دمیرلی


149. Neo-Platonism , Meeting Point of Mutahhari and St.Augustine in their Treatment of the Problem of Evil

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 41-56

علی نقی باقرشاهی


150. The Symbolic Language of Eikaya as the “Interpretative Miraj” of the Soul within its Existential Drama

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-28

رشید حافظویچ