نویسنده = اسدالله فلاحی
تعداد مقالات: 4
1. کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-134

اسدالله فلاحی


2. مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-118

اسدالله فلاحی


3. عکس مستوی قضیه خارجیه نزد خونجی

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-108

اسدالله فلاحی


4. نظریه «ایجاب بتی» نزد سهروردی، دلیل ها و پیامدهای آن

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-72

اسدالله فلاحی