1. حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-192

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی


2. خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148

بابک عالیخانی


3. هورقلیا» در نزد سهروردی

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-104

بابک عالیخانی


4. رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-108

بابک عالیخانی


5. مسالک سبعه در حکمة الاشراق سهروردی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 59-71

بابک عالیخانی