1. بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

شهریار پیروزرام؛ سعید بینای مطلق


2. جایگاه «صورت» در هنر دینی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-49

سعید بینای مطلق


3. پیرامون « معرفت » در مثنوی مولوی مفهوم نظرگاه در اتاق تاریک و فیل

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-15

سعید بینای مطلق