1. پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-56

سعید انواری


2. تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-128

سید حسین موسویان؛ سعید انواری