1. ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 35-138

محسن کدیور