1. قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-57

غلامرضا اعوانی؛ ایرج داداشی


2. سروده‌های حکیم میرفندرسکی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-82

ایرج داداشی؛ فرهنگ مظفر


3. صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 43-74

ایرج داداشی