1. معرفی کتاب المختار من مناقب الأخیار

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 67-72

محمود سوری