1. تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-128

سید حسین موسویان؛ سعید انواری


2. تحقیق و تصحیح انتقادی رساله نکت المنطق اثر ابن سینا

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 131-159

سید حسین موسویان