1. نگاه عرفانی به اختلاف عقاید و ادیان بررسی دیدگاه قونوی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-86

سید محمود یوسف ثانی


2. دو ردیه بر فلسفه تهافت الفلاسفة و تحفة المتکلمین

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 137-157

سید محمود یوسف ثانی