1. خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 83-103

نجفقلی حبیبی


2. رساله فی الارزاق

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-102

نجفقلی حبیبی


3. تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-98

نجفقلی حبیبی