1. تقریری از واقع‌نمایی گزاره‌های اخلاقی بر پایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-101

مهدی عبدالهی


2. Philosophy of Philosophy of Religion

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-31

مهدی عبدالهی