1. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-183

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور