نویسنده = حسینعلی شیدان شید
تعداد مقالات: 2
1. حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-134

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


2. دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-82

محمد هادی توکلی؛ حسینعلی شیدانشید