1. معانی تمثیلی آب در تعلیم دائویی: نظرگاه طریقت اسلامی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-17

اسماعیل رادپور


2. A Brief Survey of Vedāntic Oneirology

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-16

اسماعیل رادپور