1. نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر

دوره 17، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-84

بهمن پازوکی


2. هیدگر و منطق

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

بهمن پازوکی