نویسنده = سید محمدرضا حسینی بهشتی
تعداد مقالات: 1
1. بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 271-298

سیدامیرعلی موسویان؛ سید محمدرضا حسینی بهشتی