1. کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 113-134

اسدالله فلاحی