1. پدیدار شناسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-125

محمد حسین زاده


2. بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-154

سید رحمان مرتضوی باباحیدری؛ امیر نصری


3. اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر»

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 29-52

احمدعلی حیدری؛ زینب ربیعی