کلیدواژه‌ها = هراکلیتوس
مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 37-62

علیرضا اسمعیل زاده برزی


تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس)

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 203-230

کاملیا طالعی بافقی؛ مریم سلطانی کوهانستانی؛ اسماعیل سعادتی خمسه


ملاحظاتی در باب آموزة هراکلیتوس (قطعة ب 25) در سنت آباء کلیسا

دوره 15، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 5-23

لیلیانا کارولینا کارولینا سانچس‌کاسترو