کلیدواژه‌ها = روشنفکران دینی
مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 5-36

هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو