کلیدواژه‌ها = کلیدواژگان: حکیم سبزواری
تعداد مقالات: 1
1. حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-119

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی