1. بررسی نظریة فاعل بالتجلی و انطباق آن بر نظریة فاعل بالعنایه از منظر صدرالمتألّهین و برخی شارحان حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

احمد غفاری