1. جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-49

سعید انواری


2. سرچشمه حکمت: پژوهشی در نسبت اغاثودمون با هرمس، ابوالحکماء

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-156

طیبه کرمی


3. سعادتمندی انسان از منظر افلاطون (بررسی دو رسالة آلکیبیادس و فیلبُس)

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

شهین اعوانی