1. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-233

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی


2. ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-35

ذبیح الله اوحدی