1. آیا خدا شخص است؟

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-258

محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری


2. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری


3. فارابی، نراقی و غروی، مبتکران «برهان وجودی» در حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

علی افضلی


4. دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

علی افضلی