کلیدواژه‌ها = Ibn Arabi
تحلیل انتقادی دیدگاه ابن تیمیه در باب وجود شناسی عرفانی

دوره 17، شماره 38، اسفند 1399، صفحه 63-92

رضا جلیلی؛ رحمان بوالحسنی


بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته

دوره 16، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 201-227

مسعود صدقی


تلقی ابن عربی از "زمان" در کتاب الفتوحات المکیه

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 203-230

حمید رضا هاشمی


متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


Walåyah and Islamic ontology

دوره 06، شماره 13، اسفند 1388، صفحه 17-24

آکیرو ماتسوموتو