1. بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-154

سید رحمان مرتضوی باباحیدری؛ امیر نصری


2. The Right to Excellence Illumination and Human Rights

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-32

عباس منوچهری