1. حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-192

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه؛ بابک عالیخانی


2. بررسی عالم مثال در حکمتِ سهروردی با رویکرد مبنانگرانه

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-42

محمد انتظام