1. مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-159

سید رحمان مرتضوی باباحیدری


2. مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

مریم سلطانی کوهانستانی


3. مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 259-278

حسین هاشم نژاد


4. بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 29-46

شهریار پیروزرام؛ سعید بینای مطلق