1. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-138

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


2. هنر اسلامی یا هنر مسلمانان؟ نکاتی دربارة اصالت هنر اسلامی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-151

حمیدرضا فرزان یار