1. خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-46

سعید انواری؛ سپیده رضی


2. نقدی بر تبارشناسی اشراقیان

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

زهرا زارع؛ شهرام پازوکی


3. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94