1. تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-198

مسعود صدقی


2. متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


3. نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-32

هاجر آویش؛ قاسم کاکایی


4. تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه

دوره 11، شماره 25، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-158

محمد نصیری؛ محمد محسن مروجی‌ طبسی


5. ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 71-90

مهدی زمانی