1. بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

غلامحسین خدری


2. دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

علی افضلی