1. بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-147

حسین ثقفی هیر؛ مهدی گلشنی


2. بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 47-64

غلامحسین خدری