1. نقد نظریهء تحویل قضایا به موجبهء کلیه بتّاته در منطق اشراقی

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-94