1. بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسائی به «قاعده بسیطالحقیقة کل‌الاشیاء» در حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 155-169

سید محمد موسوی؛ محمود صیدی