1. مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

مریم سلطانی کوهانستانی


2. سعادتمندی انسان از منظر افلاطون (بررسی دو رسالة آلکیبیادس و فیلبُس)

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

شهین اعوانی


3. پروکلوس و مسأله خوریسموس

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

امیرحسین ساکت


4. معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 81-104

ایمان شفیع بیک