موضوعات = ادیان و عرفان
مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 5-36

هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو


بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 89-118

محمد جواد سعیدی زاده


بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 291-314

مرجان نوری؛ نوری سادات شاهنگیان


بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 145-167

الهه صفری؛ ابوالفضل محمودی


بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی

دوره 17، شماره 37، شهریور 1399، صفحه 207-232

معصومه فتح اللهی؛ محمودرضا اسفندیار


والنتینیه و آموزۀ مونیستی

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 87-108

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

دوره 16، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 157-178

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


«انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی

دوره 15، شماره 34، اسفند 1397، صفحه 89-112

مریم اسدیان؛ بابک عالیخانی


مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

دوره 14، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد

دوره 14، شماره 31، شهریور 1396، صفحه 89-108

محمد سوری؛ محمود سوری