شماره جاری: دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397 
6. «انسان قدیم» در شاهنامه

صفحه 89-112

مریم اسدیان؛ بابک عالیخانی