1. سعادتمندی انسان از منظر افلاطون (بررسی دو رسالة آلکیبیادس و فیلبُس)

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26

شهین اعوانی


2. از خیال‌شناسی ابن‌عربی تا معرفت‌شناسی صدرایی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-28

نفیسه اهل سرمدی


3. نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-32

هاجر آویش؛ قاسم کاکایی


4. احیای علم در مثنوی معنوی

دوره 10، شماره 24، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

شهرام پازوکی


5. ضرورت سبک محاوره در فلسفه افلاطون

دوره 10، شماره 23، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-34

ملیحه ابویی مهریزی


6. تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-18

حسن ابراهیمی؛ محمد جعفر حیدری


7. دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب

دوره 09، شماره 21، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-28

علی افضلی


8. تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر

دوره 08، شماره 20، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-38

فاضل حسامی


9. نسبت نفس و ادراک در حکمت صداریی

دوره 08، شماره 19، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-28

حسن پناهی آزاد


10. تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟

دوره 05، شماره 09، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-34

شهرام پازوکی


11. بازشناسی مقام و مفهوم هنر

دوره 06، شماره 13، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-28


12. هویت هرمس موسسه جاودان خرد

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-36

رضا امیری


13. نسبت میان نظر و عمل در فلسفه ملاصدرا

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-28

رضا اکبریان


14. عمل ‌گرایی مدرن در دین

دوره 07، شماره 15، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-20

شهرام پازوکی


15. پیرامون « معرفت » در مثنوی مولوی مفهوم نظرگاه در اتاق تاریک و فیل

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-15

سعید بینای مطلق


16. کیمیای اخلاق در غزالی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-25


17. حکمت زیبائی و هنر در مکتب شیراز بر اساس دو کتاب عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی و دره التاج قطب الدین شیرازی

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-21

شهرام پازوکی


18. معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-29

علی محمد ساجدی


19. حاکم آرمانی و عالم خیال در حکمت سیاسی اشراقی

دوره 07، شماره 16، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-32

احمد بستانی


20. فارابی، نراقی و غروی، مبتکران «برهان وجودی» در حکمت اسلامی

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-28

علی افضلی


21. ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-35

ذبیح الله اوحدی


22. مفهوم یکه، مفاهیم تکه و نقش آن‌ها در تبیین اصالت وجود

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-19

مهدی انشایی


23. متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


24. تأملی در باب نظرگاه عارفان خراسان و الزامات هستی‌شناسانه آن با تکیه بر میراث عرفانی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-25

مجتبی اعتمادی نیا


25. بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-24

حسین احمدی؛ محمد کریمی