201. نقد و معرفی کتاب مجموعة آثارِ ابوعبدالرحمنِ سلمی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 159-163

شهین اعوانی


202. پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-211

محمود هدایت افزا؛ احمد بهشتی


203. سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-20

نادیا مفتونی


204. جایگاه امشاسپندان در جهان‌شناسی مزدایی و نقش آنها در سلوک فردی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-182

فاطمه لاجوردی


205. بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-212

لیلا کیان خواه


206. علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-198

سید مسعود زمانی


207. مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-159

سید رحمان مرتضوی باباحیدری


208. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-183

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


209. Recollecting the Spirit of Jihad

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 23-53


210. Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 2-25

غلامرضا اعوانی


211. ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-202

عبداله محمدی


212. تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-226

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


213. چه باشد آنچه خوانندش «فلسفه اسلامی»

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 233-260

مهدی عبداللهی


214. مفهوم شناسی «فطرت» و نفی ادرکات فطری در اندیشه سینوی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

مصطفی مؤمنی


215. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-208

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


216. Meister Eckharts Lehre vom Ursprung und Ziel des Menschen

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 53-85


217. The Imam and the Qutb The Axis Mundi in SlīЫism and Sufism

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-67

زکریا مرک ویس


218. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-230

حسن میانداری


219. آیا خدا شخص است؟

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-258

محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری


220. تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 199-232

فاطمه شهیدی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ سید حسین موسویان


221. عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-202

احد نژاد ابراهیمی؛ مینو قره بگلو؛ سید مسعود وفائی


222. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 209-233

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی


223. Un petit cercle, un grand exemple (دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ )

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-17

رضا کوهکن


224. مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 259-278

حسین هاشم نژاد


225. رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 261-283

رضا حصاری؛ حامد ناجی اصفهانی