201. جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس)

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-171

فروغ السادات رحیم پور؛ مجید یاریان


202. بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-147

حسین ثقفی هیر؛ مهدی گلشنی


203. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-157

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


204. بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 159-174

سید علی طالقانی؛ ابوالقاسم صادقی


205. The Eliatic Function in the Islamic Tradition Khiar and the Mahdl

دوره 06، شماره 12، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-97

زکریا مارک ویس


206. A Question and Answer Session on the Meaning of Being Human , with Dr. Gholamreza Aavani

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-23


207. نقد و معرفی کتاب مجموعة آثارِ ابوعبدالرحمنِ سلمی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 159-163

شهین اعوانی


208. پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات

دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 191-211

محمود هدایت افزا؛ احمد بهشتی


209. سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی

دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-20

نادیا مفتونی


210. جایگاه امشاسپندان در جهان‌شناسی مزدایی و نقش آنها در سلوک فردی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-182

فاطمه لاجوردی


211. بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-212

لیلا کیان خواه


212. علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-198

سید مسعود زمانی


213. مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 149-159

سید رحمان مرتضوی باباحیدری


214. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 159-183

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


215. تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-198

مسعود صدقی


216. Recollecting the Spirit of Jihad

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 23-53


217. Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 2-25

غلامرضا اعوانی


218. ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

دوره 14، شماره 31، بهار و تابستان 1396، صفحه 183-202

عبداله محمدی


219. تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین

دوره 14، شماره 32، پاییز و زمستان 1396، صفحه 213-226

حسام الدین مؤمنی شهرکی؛ عبدالحسین خسروپناه


220. چه باشد آنچه خوانندش «فلسفه اسلامی»

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 233-260

مهدی عبداللهی


221. مفهوم شناسی «فطرت» و نفی ادرکات فطری در اندیشه سینوی

دوره 15، شماره 34، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

مصطفی مؤمنی


222. سمبولیسم از منظر سنت گرایی

دوره 16، شماره 35، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-208

امیرحسین وحید دستجردی؛ سعید بینای مطلق؛ یوسف شاقول


223. بررسی نظریه سلسله های علّی راسل

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218

وجیهه عادلی؛ مهدی منفرد


224. Meister Eckharts Lehre vom Ursprung und Ziel des Menschen

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 53-85


225. The Imam and the Qutb The Axis Mundi in SlīЫism and Sufism

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 25-67

زکریا مرک ویس