دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی عضدالدین ایجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

حسین احمدی


2. بررسی انتقادی مقاله‌ی «نقدی بر زیبایی‌شناسی شوان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400

حبیب دلیری؛ محمدفرید خدارحمی