دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو


2. قطب‌الدین شیرازی و اصل سادگی در هیئت: نگاهی دوباره به انگیزه‌های ایجاد مدل‌های غیربطلمیوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

امیر گمینی


3. ارزیابی انتقادهای بوغوسیان به برساخته‌انگاری تبیین عقلانی باور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

شهرام شهریاری


4. خشونت علیه متافیزیک: بررسی انتقادی نقدهای رادیکال به خشونت متافیزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

سیده زهرا مبلّغ


5. مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

علیرضا اسمعیل زاده برزی


6. نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ویتگنشتاین؛ نقد رویکرد اسکاندیناوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

ابوالفضل صبرآمیز


7. بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

محمد جواد سعیدی زاده