تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی - تهران

2 گروه فلسفه ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

3 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

10.22034/iw.2019.127244.1203

چکیده

«کل شیء فیه کل شیء» یا «کل شیء فی کل شیء» به عنوان اصلی کلی از جانب ابن عربی مطرح شده و از سوی شارحان وی پذیرفته شده است. این اصل که از دو جنبه وجودی و شهودی در میراث عرفانی ابن عربی تبیین و توجیه شده است، در آثار عرفانی امام خمینی به صورت مستقیم جلوه نداشته و بدان تصریح نشده است. در این پژوهش با تبیین سه مسئله نفس رحمانی _حضور آن در تمام اشیاء عالم و اندماج تمام اسماء و کثرات در آن_، اسماء الاهی _عینیت اسم و مسمی و حضور تمام اسماء در هر اسمی_ و تناظر انسان و عالم _مطابق بودن انسان با کل اشیاء عالم_، محمل اصل فوق و امکان پذیرش آن در عرفان امام خمینی با سه قرائت، تحلیل و توجیه شده است. بدین صورت که مصداق لفظ «شیء» که در این قاعده دو بار تکرار شده است، می تواند نفس رحمانی-کل تعینات هستی، اسما-اسما و انسان-عالم یا بالعکس باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The explanation and analysis of the principle of "the whole object in the whole object" to three readings in the mystical works of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad javad yasrebi 1
  • Seyyed Mahmoud Yousef Sani 2
  • mohammad amin zareh 3
1 research institute of imam Khomeini and Islamic revolution - Tehran
2 philosophy department - I.R.I.P. - Tehran - Iran
3 the research institute of imam Khomeini and Islamic revolution
چکیده [English]

«کل شیء فیه کل شیء» یا «کل شیء فی کل شیء» به عنوان اصلی کلی از جانب ابن عربی مطرح شده و از سوی شارحان وی پذیرفته شده است. این اصل که از دو جنبه وجودی و شهودی در میراث عرفانی ابن عربی تبیین و توجیه شده است، در آثار عرفانی امام خمینی به صورت مستقیم جلوه نداشته و بدان تصریح نشده است. در این پژوهش با تبیین سه مسئله نفس رحمانی _حضور آن در تمام اشیاء عالم و اندماج تمام اسماء و کثرات در آن_، اسماء الاهی _عینیت اسم و مسمی و حضور تمام اسماء در هر اسمی_ و تناظر انسان و عالم _مطابق بودن انسان با کل اشیاء عالم_، محمل اصل فوق و امکان پذیرش آن در عرفان امام خمینی با سه قرائت، تحلیل و توجیه شده است. بدین صورت که مصداق لفظ «شیء» که در این قاعده دو بار تکرار شده است، می تواند نفس رحمانی-کل تعینات هستی، اسما-اسما و انسان-عالم یا بالعکس باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "کل شیء فیه کل شی ء"
  • "نفس رحمانی"
  • "اسمای الاهی"
  • "تناظر عالم و آدم"
  • "عرفان امام خمینی"