مبانی سنتی هنرهای اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری انجمن حکمت و فلسفه ایران

2 استاد ممتاز موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22034/iw.2019.151371.1262

چکیده

شکل‌گیری هنر اسلامی بحثی است که از دیدگاه‌های مختلف به آن پرداخته شده است. منظر سنت-گرایانه با نگاهی کل‌نگر و جامع به این مبحث می‌پردازد و ضمن توضیح دربارۀ خاستگاه این هنر به عوامل آن می‌پردازد و سیر تاریخی آن را از این دیدگاه توجیه می‌کند. در نوشتار پیش‌رو، با مبنا قرار دادن آرای اصیل سنت‌گرایان به بحث دربارۀ شکل‌گیری هنر اسلامی پرداخته می‌شود، در همین راستا سیر تاریخی برخی انواع شاخص هنر اسلامی نیز بر همین مبنا مطرح می‌گردد. در عین حال، برخی آرای غیرسنتی و مدرن نیز مورد اشارۀ اجمالی قرار گرفته و به اختصار به نقد کشیده می‌شوند. ضمن اشاره‌ای بسیار کلی به میراث گذشته ایران، تأثیرگذاری اسلام بر آن به بحث گذاشته می‌شود و نحوۀ بروز جلوه‌های جدید توضیح داده می‌شود. سیر شکل‌گیری برخی گونه‌های اصلی هنر اسلامی نیز برای نمونه در همین چهارچوب مطرح خواهند شد. گردآوری اطلاعات و داده‌ها بر مبنای فعالیت کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

traditional basis of Islamic arts

نویسندگان [English]

  • hossein sabri 1
  • Gholamreza Aavani 2
1 postdoctorate researcher of Iranian phylosophical society of Iran
2 professor emeritus of Iranian Phylosophical society of Iran
چکیده [English]

There has been involvement in formation of Islamic art from different views; what Traditionalism involves in historical and comprehensive explanation of the art, and at the same time, confining its historical process. Present paper attempts to discuss formation of Islamic arts based on authentic Traditional views, including Schoun's, Nasr's, Burkhardt's, and Guenon's. Through the text, one could find comparisons between art historians' and traditionalists views. Furthermore, there is a presentation of historic process of characteristic types of Islamic arts. Accordingly, there is an attempt to discuss effects of Islam and consequent manifestation of Islamic arts, following general discussions about Iranian Pre Islamic legacy. There is statement about general historic development of some types of more defined and mostly known Islamic arts within the same framework, including coinage, painting, architecture, pottery and metallurgy, and finally textiles among many types of manifestations of Islamic arts. The authors bibliographically collected information and data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic art
  • Tradition
  • pre Islamic legacy
  • Formation
  • historic process