زمان در تفکر فلسفی هند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی

2 مدرس

10.22034/iw.2019.153346.1264

چکیده

در فلسفه های گوناگون هندویی زمان به مثابه علّت، قدرت ، جوهر و عرض تفسیر می شود.در فلسفه ودانته زمان امری خیالی و وهمی است نه واقعی. زمان در فلسفه نیایه -وایشیشیکه به عنوان جوهری مستقل و غیر مادی تفسیر می شود. پرسش از چگونگی حضور زمان، نحوه ارتباط آن با مسائل مختلف هستی‌شناختی از جمله: علیّت، حرکت و فضا در همه موارد برجسته شده است؛ در نیایه -وایشیشیکه ترتیب وقوع رویدادها بازمان تفسیر می شود. اما زمان هیچ کیفیت فیزیکی خاص مانند رنگ ندارد.فلسفه سانکیه هرچند مبتنی بر متافیزیک ثنویت گرایی است که روند رویدادهای جهان را در فعل و انفعال دو اصل غایی یعنی پوروشه و پرکریتی تفسیر می کند ولی در بحث از پدیدار زمان تفسیر نیایه -وایشیشیکه را انکار می کند. دو تفکر می مانسا و ودانته نیز در سنت هندویی فهم و تفسیر خود درباره زمان را به صورت منحصر به فردی بر مبنای خوانش اوپانیشادها (واقعیّت نامتغیر برهمن) بسط و توسعه داده اند و موضوعات مختلف هستی‌شناختی از جمله: علیّت، حرکت و آفرینش را به شیوه های مختلف در قالب مفاهیم ویوارتا، مایا، اویدیا و اوتاره شرح و تفسیر می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در تفکر فلسفی هند، پدیدار زمان به صورت نمادهای گوناگون نقش متفاوتی رادر موجودات و رویدادهای کیهانی و حتی در احکام عملی یوگا ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

kala in hindu thought

نویسنده [English]

  • pary ebrahimzada 2
2 a.m
چکیده [English]

The concept of kalahas been interpreted differently in Hindu religious traditions. It refers to magic or heavenly power in Vedas while in Hindu Monotheisms such as Advaita Vedanta it denotes to the deceptive and charming power of gods which is understood as illusion especially the enchanting (unreal) nature of universe as the extended phenomenon that is synonymous to Avidya or ignorance over unique property of ultimate truth. In this interpretation, kala is the veil of illusion over Brahman or transcendental truth. It is neither existent nor non-existent and eludes any definition.In Ancient Vedas, kala refers to magical and miraculous power connoting deception and enticement. In his second volume of the History of Philosophy, Radakrishnan states: The word kala in Rig Veda has been frequently used to refer to supernatural power attributed to gods, particularly Varuna, Mitra and Indra, In many ancient songs,kala has been admired as the power protecting the world. kala means deception and enticement which is an inherent previlage of Asuras against Devas with whom She is in an ongoing battle. The word Maya is rarely witnessed in Upanishads as the real basis of Vedante.In The Vaisesika Sutras of kanandakalaisdravya but The problem of Time in indianphilosophyis so difrrent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kala
  • Brahman
  • Maya