1. نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود

دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 126-146

محمد مصطفائی؛ عبدالحسین خسروپناه